Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

FAQ  (Frequently Asked Questions)

Poniżej publikujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.
Zapraszamy także do zapoznania się z Regulaminem platformy PZGiK.

Co to jest mapa do celów projektowych i kto ją sporządza?

Mapę do celów projektowych stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą.

Inwestor musi taką mapę dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opracowanie mapy do celów projektowych należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu.

Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe. Powyższe może mieć istotny wpływ na koszt oraz termin opracowania mapy. W zleceniu opracowania mapy do celów projektowych, oprócz ceny za jej sporządzenie, należy zadbać o określenie terminu wykonania

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego zgłasza pracę do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W trakcie wykonywanych czynności geodeta dokona porównania mapy z terenem, wykona pomiar uzupełniający, wprowadzi dodatkowe elementy związane z inwestycją i złoży wyniki swojej pracy do Ośrodka. Dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Po przyjęciu operatu do zasobu wykonawca pracy lub zleceniodawca mogą złożyć stosowny wniosek o uwierzytelnienie dokumentów urzędową klauzulą. Otrzymany dokument należy przekazać projektantowi, który na jego bazie opracuje projekt zagospodarowania działki lub terenu dołączany do projektu budowlanego.

Co to są dane ewidencji drogowej?

Dane ewidencji drogowej to dane zawarte w odpowiednich rejestrach służących do prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg i obiektów mostowych w zakresie wymaganym odpowiednimi rozporządzeniami (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 582 i 583 z dnia 16 lutego 2005 r.). Dane te mają charakter obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych i stanowią zagospodarowanie pasa drogowego – od obszarów jezdni, chodników czy poboczy po oznakowanie pionowe, poziome, sygnalizację i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stanowią one podstawę do wypełnienia odpowiednich dokumentów ewidencyjnych, takich jak książka drogi, książka obiektu mostowego, formularz o sieci dróg publicznych.

To jest przykładowe pytanie 3

To jest przykładowa odpowiedź 3

 

Informacja o projekcie.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do świadczenia e-usług
oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego

 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – ZSIPPK
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność

Czcionka +/-
Kontrast